Ngày Pháp luật năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Ngày 3/9/2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch 7194/KH-BNN-PC thực hiện Ngày Phát luật năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, triển khai thực hiện Ngày Pháp luật là ngày 9/11 hàng năm, theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.
Chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2015 của Bộ NN&PTNT là: “Thực hiện Hiến pháp và Pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.
Nội dung tổ chức Ngày Pháp luật gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; phỏ biến, giáo dục sâu rộng về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN và PTNT); Tập trung phổ biến nội dung, tinh thần, những điểm mới của các văn bản pháp luật được Quốc hội thông qua trong năm 2014,2015; các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT, chú trọng các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tiếp tục phổ biến sâu sắc, toàn diện các nội dung cở bản của Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững và các đề án chuyên ngành do Bộ NN&PTNT ban hành nhằm tăng cường nhận thức và tạo sự thống nhất, quyết tâm thực hiện; Đánh giá kết quả công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2014, kết quả 02 năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật của Bộ NN&PTNT, của đơn vị, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu quả thực hiện Hiến pháp và pháp luật trong thời gian tới; Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực thi pháp luật, PBGDPL.
Bộ NN&PTNT cũng đề xuất các hình thức tổ chức Ngày Pháp luật. Cụ thể:
- Tăng thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, phim tài liệu, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật, về nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật, về nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật trong đó có pháp luật về nông nghiệp và PTNT trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tổ chức PBGDPL thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tài liệu pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật; quán triệt, tuyên truyền, phổ biến định hướng chính sách về Nông nghiệp và PTNT ngay từ khi soạn thảo và trong suốt quá trình xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện.
- Kết hợp hoạt động PTGDPL với các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”;
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, PBGDPL và thi hành pháp luật năm 2015;
- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2015 qua hệ thống áp phích, panô, băng rôn, cờ tại đơn vị; triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về thực hiện pháp luật;
Thời gian tổ chức các hoạt động Ngày pháp luật trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1/10/2015 đến hết ngày 30/11/2015, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 02/11/2015 đến ngày 9/11/2015.
Đại Chung (TH)