Lich làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 07/11 - 11/11