Báo cáo Tình hình thực hiện Kết luận của chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn và kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII