Danh mục tài liệu thuộc Hệ thống Quản lý chất lượng TCVN 9001:2008 tại Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình 
 

STT

QUY TRÌNH ISO

Download

 1 Mục tiêu chất lượng Tải về
 2 Chính sách chất lượng Tải về

3

Sổ tay chất lượng

Tải về

4

Quy trình kiểm soát tài liệu

Tải về

5

Quy trình kiểm soát hồ sơ

Tải về

6

Quy trình xử lý văn bản đến, văn bản đi

Tải về

7

Quy trình quản lý trang thiết bị văn phòng

Tải về

8

Quy trình giải quyết đơn thư phản ánh và đánh giá mức độ hài lòng của công dân, tổ chức

Tải về

9

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

Tải về

10

Quy trình thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa

Tải về

11

Quy trình đánh giá nội bộ

Tải về

12

Quy trình họp xem xét của lãnh đạo về Hệ thống Quản lý chất lượng

Tải về

13

Quy trình tuyển dụng viên chức

Tải về

14

Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức

Tải về

15

Quy trình điều động, thuyên chuyển cán bộ công chức, viên chức

Tải về
16 Quy trình thẩm định, phê duyệt Đề án sắp xếp đổi mới Công ty nông, lâm nghiệp

Tải về

17

Quy trình thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

Tải về

18 Quy trình Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước nhóm B, C; thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (trừ phần thiết kế công nghệ) của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách nhóm B, C, dự án PPP và dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng đối với công trình từ cấp II trở xuống Tải về
19 Quy trình Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh của công trình từ cấp II trở xuống thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh của công trình từ cấp III trở lên thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách; thiết kế/thiết kế điều chỉnh của công trình công cộng từ cấp III trở lên, công trình có ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng sử dụng vốn khác (trường hợp thiết kế 2 đến 3 bước) Tải về