Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 06/11 - 11/11 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017)  
                                                                                                                        
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 06/11
Sáng
Lãnh đạo Sở họp giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11.
Chiều
Lãnh đạo Sở hội ý công tác Tổ chức - Cán bộ tại Phòng họp Sở.
Thứ 3
Ngày 07/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Họp BCH Công đoàn Ngành NN& PTNT.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: Dự Hội nghị nghiệm thu Dự án thoát lũ Phong Nha.
- Anh Minh: 14h Họp Đoàn giám sát tại UBMTTQ VN tỉnh.
Thứ 4
Ngày 08/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Công ty CP Việt Trung.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Kiểm tra công tác Quản lý bảo vệ rừng tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh cả ngày (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành.
- Anh Lợi: Kiểm tra công tác Đảng tại Chi bộ Chi cục QLCL NLSTS.
Thứ 5
Ngày
09/11
Sáng
- Anh Khoa, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc với Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư về Kế hoạch năm 2018 (phòng KH-TC, Trung tâm KN-KN cùng dự).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y (phòng KH-TC cùng dự).
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 10/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với huyện Bố Trạch về công tác chuyển đổi cây trồng.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Làm việc với xã Duy Ninh về xây dựng Nông thôn mới (Văn phòng Điều phối XD NTM cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi thẩm định tàu 47 (Tổ thẩm định cùng đi).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 11/11
 
- Anh Khoa: Đi cơ sở.