Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 12/3 - 16/3 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 12/03 đến ngày 16/03/2018)                                                         

                        
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 12/03
Sáng
- Anh Khoa: 8h Làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh tại Phòng họp Sở.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở dự Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 tại Hội trường tầng 6.
Thứ 3
Ngày 13/03
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Duyệt quyết toán Công đoàn tại Liên đoàn Lao động tỉnh.
- Anh Lợi: 9h30 Dự họp thẩm định chủ trương đầu tư các Dự án tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Anh Ánh: Dự Hội nghị tổng kết công tác PCCC và bảo vệ, phát triển rừng năm 2017 tại huyện Bố Trạch (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với Văn phòng Điều phối XD Nông thôn mới.
- Anh Dũng: Làm việc với Chi cục Thủy lợi về Đề án Nước sạch.
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự họp về bảo hiểm Quyết định 48 (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng dự).
Thứ 4
Ngày 14/03
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với thị xã Ba Đồn về công tác cán bộ (phòng TC-CB, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc với các ngành về tàu Nghị định 67/NĐ-CP (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng dự).
- Anh Ánh: 14h Họp bàn về quy hoạch du lịch của Công ty Oxalis tại Phòng họp Sở (Chi cục Kiểm lâm tham mưu Giấy mời).
Thứ 5
Ngày
15/03
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Dự án Hiện đại hóa Lâm nghiệp (phòng KH-TC, TC-CB cùng dự và làm Giấy mời).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Tham gia Hội đồng xét duyệt Đề tài tại Sở Khoa học và Công nghệ.
- Anh Lợi: Dự tiếp công dân phiên định kỳ tháng 03/2018.
- Anh Ánh: Kiểm tra công tác PCCC rừng tại huyện Quảng Trạch (phòng KH-TC tham mưu Giấy mời, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với BQLDA Ngành về tiến độ TVTK WB8 giai đoạn 2 tại Phòng họp Sở (phòng QLXDCT, KH-TC cùng dự).
- Anh Dũng: Dự làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại UBND tỉnh (theo Giấy mời).
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp UBKT về xử lý kỷ luật đảng viên.
Thứ 6
Ngày 16/03
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra sản xuất vụ Đông Xuân cả ngày (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Bàn giao nhà mái ấm Công đoàn tại huyện Tuyên Hóa cả ngày.
- Anh Lợi: Dự họp triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại UBND tỉnh.
- Anh Ánh: Kiểm tra xây dựng NTM tại xã Quảng Hòa (phòng KH-TC, Chi cục PTNT, Chi cục Thủy lợi, VP Điều phối NTM cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.