Thông báo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3, một số công tác trọng tâm tháng 4 (tại Hội nghị giao ban ngày 02/4/2018)