Thông báo Kết luận của đ/c Lê Văn Lợi - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị triển khai công tác QLNN về An toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản.