Thông báo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, một số công tác trọng tâm tháng 8 (tại Hội nghị giao ban ngày 30/7/2018)