Thông báo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9, một số công tác trọng tâm tháng 10 (tại Hội nghị giao ban ngày 01/10/2018)