Thông báo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, một số công tác trọng tâm tháng 11 (tại Hội nghị giao ban ngày 29/10/2018)