Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 12/11 - 16/11 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
(Từ ngày 12/11 đến ngày 16/11/2018)
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 12/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: 14h Nghe tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch cấp nước nông thôn báo cáo tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, QLXDCT, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT cùng dự).
Thứ 3
Ngày 13/11
Sáng
- Anh Khoa, Anh Ánh: 8h Làm việc với Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tại HĐND tỉnh (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm QHTK NLST cùng dự).
- Anh Dũng: 8h Làm việc với Chi cục Thủy lợi về công tác phòng chống hạn (phòng KH-TC cùng dự).
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị triển khai 2 văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt - Lào tại Khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình (phòng KHCNMT&HTQT cùng dự).
Chiều
- Anh Khoa: Dự làm việc với Bí thư Tỉnh ủy tại thị xã Ba Đồn.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 15h Dự họp tại Sở Tài chính.
- Anh Ánh:  Họp Hội đồng rà soát quy hoạch khoáng sản tại UBND tỉnh (phòng KH-TC cùng dự).
Thứ 4
Ngày 14/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc với các địa phương về công tác phòng chống hạn cả ngày (Chi cục Thủy lợi cùng dự).
- Anh Minh: Làm việc với các đơn vị chủ trì thực hiện Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi cả ngày (phòng KH-TC tham mưu Giấy mời).
- Anh Lợi:Làm việc với Chi cục QLCL NLSTS.
- Anh Ánh: Dự Hội nghị của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Khách sạn Vĩnh Hoàng.
Chiều
- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị Tổng kết SX nông nghiệp năm 2018 tại UBND huyện Quảng Trạch.
- Anh Ánh: 14h Họp với các ngành, địa phương về việc quy hoạch và xây dựng Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quảng Ninh.
Thứ 5
Ngày
15/11
Sáng
- Anh Khoa: 9h Làm việc với Sở Tài chính (thành phần theo Giấy mời).
- Anh Dũng: Làm việc với các địa phương về công tác phòng chống hạn (Chi cục Thủy lợi cùng dự).
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 8h Dự tiếp công dân định kỳ phiên tháng 11 cả ngày.
- Anh Ánh: Kiểm tra, xử lý đơn kiến nghị của công dân tại huyện Tuyên Hóa cả ngày (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Dự họp về công tác phòng chống hạn tại UBND tỉnh.
- Anh Minh: 14h Làm việc tại HĐND tỉnh. 
Thứ 6
Ngày 16/11
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại Tỉnh ủy về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở hội ý công tác.