Thông báo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12, một số công tác trọng tâm tháng 1/2019 (tại Hội nghị giao ban ngày 02/1/2019)