Thông báo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1, một số công tác trọng tâm tháng 2/2019 (tại Hội nghị giao ban ngày 28/1/2019)