Thông báo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, một số công tác trọng tâm tháng 5 (tại Hội nghị giao ban ngày 6/5/2019)