Thông báo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, một số công tác trọng tâm tháng 6 (tại Hội nghị giao ban ngày 31/5/2019)