Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng làm việc tại BQL dự án Hiện đại Hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Bình.