Thông báo về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân năm 2020