Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn kỳ xét tuyển HĐLĐ làm việc tại BQL Dự án FMCR Quảng Bình