Lich làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 26/10 - 31/10 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
26/10
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: 14h Dự Hội nghị liên tịch bàn thống nhất nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình sau lũ.
Thứ 3
Ngày
27/10
Sáng
- Anh Minh: Gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình sau lũ.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt tại Trung tâm Giống thủy sản và BQL Cảng cá QB.
Thứ 4
Ngày
 28/10
Sáng
- Anh Minh: Dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến hết sáng ngày 29/10.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình sau lũ cả ngày.
 - Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 5
Ngày
29/10
Sáng
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình sau lũ cả ngày.
- Anh Lợi:  Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
30/10
Sáng
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt cả ngày.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình sau lũ.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 7
Ngày
31/10
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt