Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 01/2 - 06/2 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 01/02
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Dự họp thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 các huyện, thị xã, thành phố tại Sở Tài nguyên và Môi trường cả ngày.
Chiều
 
Thứ 3
Ngày 02/02
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Dự họp thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 các huyện, thị xã, thành phố tại Sở Tài nguyên và Môi trường cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Đi công tác đến hết ngày 03/2.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình Rào Nan, hồ Đồng Vạt (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
Thứ 4
Ngày 03/02
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Dự họp thẩm định Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 các huyện, thị xã, thành phố tại Sở Tài nguyên và Môi trường cả ngày.
Chiều
 
Thứ 5
Ngày
04/02
Sáng
- Anh Minh, Anh Lợi: 8h Họp Hội đồng đánh giá sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP cấp tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 05/02
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 01/2021.
Thứ 7
Ngày 06/02
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất.