Kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn năm 2020 
 Đến năm 2020, toàn tỉnh có 94,67% hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh và 50,20% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy định
 Theo đó, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 94,67%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam đạt 50,20%; tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 81,12%; tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam 19,49%. Các công trình cấp nước tập trung hoạt động hiệu quả, tương đối bền vững đạt 51%, công trình kém bền vững 23%, công trình không hoạt động 26%. So với năm 2019, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh tăng 2,24(%), tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn tăng 3,92(%).
Hiện toàn tỉnh có 117 công trình cấp nước tập trung nông thôn, trong đó có 10 công trình đã được đấu nối vào các công trình cấp nước khác. Phần lớn các công trình cấp nước tập trung nông thôn đang hoạt động với 74%. Tỷ lệ công trình hoạt động bền vững và tương đối bền vững tăng 5% so với năm 2019, tỷ lệ công trình hoạt động kém bền vững và ngừng hoạt động giảm 5%. Số công trình hoạt động bền vững tăng nhưng vẫn còn thấp (28%); Tỷ lệ công trình hoạt động kém bền vững và ngừng hoạt động vẫn còn khá cao (49%). Mặc dù số lượng công trình cấp tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh nhiều nhưng chỉ cấp nước cho hơn 73.000 hộ dân trên tổng số hơn 193.000 hộ dân nông thôn, chiếm khoảng 38% hộ dân nông thôn trong toàn tỉnh. Các công trình cấp nước có công suất dưới 250 hộ dân/công trình có số lượng nhiều (52 công trình) nhưng chỉ có 03 công trình hoạt động bền vững, 13 công trình hoạt động tương đối bền vững; Số công trình có công suất từ 250 đến 1.000 hộ dân/công trình là 44 công trình, trong đó có 18 công trình hoạt động bền vững, 10 công trình hoạt động tương đối bền vững; số công trình có công suất trên 1.000 hộ dân là 21 công trình, trong đó có 12 công trình hoạt động bền vững, 04 công trình hoạt động tương đối bền vững. Qua kết quả trên cho thấy, các công trình cấp nước tập trung nông thôn công suất càng nhỏ thì hiệu quả càng thấp.
Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn là cơ sở để các ngành, các địa phương làm căn cứ xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ chương trình trong những năm tiếp theo, xây dựng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đặc biệt là cơ sở để đánh giá tiêu chí số 17.1 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.


Đỗ Thị Oánh