Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chống khai thác IUU tỉnh 
 Ngày 02/7/2021, Ban Chỉ đạo Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Chống khai thác IUU) tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chống khai thác IUU tỉnh.
 Quy chế quy định về nhiệm vụ, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Chống khai thác IUU tỉnh; trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo; áp dụng đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan đến việc thực hiện công tác phòng, chống khai thác IUU của tỉnh.
Theo đó, Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các thành viên; đảm bảo sự chủ động giải quyết nhiệm vụ của các thành viên của Ban Chỉ đạo và sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh; giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công; đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy, cơ quan Trung ương có liên quan. Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và báo cáo tình hình, kết quả hoạt động theo quy định.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm giúp Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo, tham mưu tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo; tổng hợp báo cáo, xây dựng chương trình công tác; tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, báo cáo Trưởng ban; tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án về công tác chống khai thác IUU; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chống khai thác IUU của các đơn vị, địa phương liên quan; đầu mối tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.


Phòng Thông tin – Tuyên truyền