Bản in     Gởi bài viết  
Các Khung chính sách về an toàn môi trường và xã hội của Dự án FMCR 
Thực hiện Công văn số 73/DALN-XDDA (Tải về) ngày 16/01/2017 của Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp về việc công bố các khung an toàn của dự án FMCR lên trang mạng của Sở Nông nghiệp và PTNT. Theo đó, các Khung chính sách về an toàn môi trường và xã hội đã được các chuyên gia  tư vấn nghiên cứu, đánh giá hoàn thiện và đã được các chuyên gia Ngân hàng thế giới xem xét, thẩm định. Bao gồm:

Khung chính sách về dân tộc thiểu số( Tải về)

Khung đánh giá xã hội ( Tải về)

Khung quy trình (Tải về)

Khung chính sách tái định cư (Tải về)

Khung quản lý môi trường và xã hội (Tải về)

Để hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực và phát huy những tác động tích cực của dự án theo nội dung Công văn số 73/DALN-XDDA nói trên, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình đăng tải các Khung chính sách về an toàn môi trường và xã hội lên Trang thông tin điện tử của Sở để lấy ý kiến tham vấn của các địa phương tham gia dự án.

Trân trọng./.

Chi cục Kiểm lâm

[Trở về]