Bản in     Gởi bài viết  
Rà soát quỹ đất, đăng ký kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2021 
 Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), qua theo dõi, quản lý quy hoạch 03 loại rừng, kiểm kê và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng kết hợp với dữ liệu vệ tinh cho thấy, các địa phương, đơn vị còn nhiều diện tích đất trống thuộc quy hoạch phòng hộ, rừng đặc dụng nhưng chưa tiến hành rà soát cụ thể để đăng ký trồng rừng thay thế. Trong khi đó, nguồn kinh phí trồng thay thế thu từ các dự án chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh còn khá lớn.
 Để đảm bảo việc trồng rừng thay thế những diện tích rừng đã chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội đúng quy định, vừa duy trì độ che phủ rừng bảo vệ môi trường, sinh thái, phát triển kinh tế - xã hội đúng quy định vừa duy trì độ che phủ rừng bảo vệ môi trường, sinh thái, phát triển bền vững, ngày 11/3/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 340/UBND-KT về việc rà soát quỹ đất, đăng ký kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2021.
Theo đó, các huyện, thành phố, thị xã (chỉ đạo các Ban Quản lý Rừng phòng hộ trên địa bàn, UBND cấp xã), Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong, Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại, Bắc Quảng Bình trên cơ sở diện tích đất lâm nghiệp giao quản lý, tiến hành rà soát địa danh, diện tích đảm bảo các tiêu chí, đề xuất đơn vị cụ thể thực hiện kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2021.
Đặc biệt, UBND tỉnh cũng lưu ý đối tượng, diện tích đất lâm nghiệp để đăng ký trồng rừng thay thế phải đảm bảo các tiêu chí theo quy định tại Điều 9, Điều 10 và Điều 12 Thông tư số 29/20218/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN&PTNT quy định về các biện pháp lâm sinh và phải thuộc quy hoạch phòng hộ, đặc dụng theo quy hoạch 03 loại rừng được phê duyệt tại Quyết định số 4534/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh. Mức đầu tư trồng, chăm sóc rừng trồng không vượt quá định mức đơn giá quy định tại Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh…
Ngoài ra, Sở NN&PTNT chỉ đạo đơn vị chuyên môn, kỹ thuật phối hợp với các đơn vị chủ rừng rà soát quỹ đất đảm bảo đối tượng theo quy định; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2021 đảm bảo trồng đủ diện tích rừng đã chuyển đổi sang mục đích khác đúng quy định.


Phòng Thông tin – Tuyên truyền

[Trở về]