Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí của xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 
 Theo báo cáo của các địa phương, hiện nay tiến độ thực hiện các nội dung, tiêu chí đặc biệt là các hạng mục công trình xây dựng của 07 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2021 còn chậm, nhất là các xã: Yên Hóa còn 04 tiêu chí, Thái Thủy và Đồng Hóa còn 03 tiêu chí. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng của mùa mưa bão, các xã nếu không tích cực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện sẽ khó hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.
 Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2021 theo đúng kế hoạch đề ra, trong thời gian tới, các Sở, ngành và địa phương cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:
UBND các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2021: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua góp công, góp sức, hiến tài sản để giải phóng mặt bằng; triển khai thực hiện kế hoạch một cách đồng bộ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Rà soát lại mức độ thực hiện đối với những tiêu chí chưa đạt để có giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn. Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng NTM để sớm hoàn thành các tiêu chí về cơ sở hạ tầng. Phân công cụ thể cá nhân, người đứng đầu đơn vị phụ trách từng tiêu chí, gắn trách nhiệm với kết quả cuối cùng để đánh giá, bình xét mức độ hoàn thành công việc cuối năm.
UBND, BCĐ xây dựng nông thôn mới các huyện cần tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn nắm chắc tình hình, cập nhật thông tin liên quan các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2021, đánh giá đúng mức độ thực hiện các tiêu chí, không nên chờ đến khi xã nộp hồ sơ lên mới thẩm định. Tăng cường phối hợp với các sở, ngành trong công tác chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện xây dựng NTM tại địa bàn, nhất là với các sở, ngành được UBND tỉnh phân công phụ trách các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021. Bảo đảm bố trí đủ vốn như đã cam kết để các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2021 thực hiện các công trình xây dựng NTM; chỉ đạo giải quyết nhanh các thủ tục về đầu tư XDCB đối với các dự án xây dựng NTM.
Các Sở, ngành được phân công phụ trách các xã phối hợp với UBND xã rà soát lại tiêu chí, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí chưa đạt, các tiêu chí bị sụt giảm và trực tiếp hoặc phối hợp với các sở ngành liên quan hướng dẫn hồ sơ thủ tục công nhận lại đối với các tiêu chí theo yêu cầu. Tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện các tiêu chí, bám sát tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã để giúp đỡ xã sớm hoàn thành nội dung, tiêu chí theo kế hoạch đề ra; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh xem xét giải quyết.


VP Điều phối NTM

[Trở về]