Bản in     Gởi bài viết  
Góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh 
 Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình xin giới thiệu toàn văn Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Tiêu chí đặc thù và Quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh
 Download Dự thảo văn bản tại đây!

 

Download Công văn đề nghị góp ý 

 

Ý kiến tham gia góp ý xin gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 19/4/2019.

[Trở về]