Bản in     Gởi bài viết  
Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện, quy trình theo dõi, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện, quy trình theo dõi, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Click để Tải về)

 

Văn phòng Điều phối CT MTQG XD NTM

 

[Trở về]