Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuân tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 7 tháng đầu năm, giải pháp điều hành triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2015 và định hướng năm 2016 

Ngày 31/7/2015, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 7 tháng đầu năm, giải pháp điều hành triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2015 và định hướng năm 2016, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuân chủ trì. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.

Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2015, định hướng năm 2016; ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

7 tháng đầu năm 2015, tình hình hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh ta có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể: sản lượng lương thực vụ Đông – Xuân đạt được cao nhất từ trước đến nay, diện tích gieo trồng vụ Hè – Thu cơ bản đạt kế hoạch đề ra, các loại cây trồng sinh trưởng tốt, dự ước tổng sản lượng lương thực năm 2015 đạt 28,7 vạn tấn, vượt 2,6% so với kế hoạch; công tác phòng, chống dịch bệnh chăn nuôi được triển khai đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả, các quy trình chăn nuôi tiên tiến, các giống vật nuôi cho năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất, cải thiện hiệu quả kinh tế ngành chăn nuôi; sản xuất thủy sản tiếp tục chuyển đổi theo hướng nâng cao hiệu quả đánh bắt, nuôi trồng, kết hợp bảo vệ nguồn lợi, tài nguyên biển. Công tác chỉ đạo thực hiện Quyết định 48, Nghị định 67 được chú trọng, Quảng Bình hiện là tỉnh đứng đầu về số tàu được ký kết hợp đồng vay vốn theo Nghị định 67, đứng thứ 4 toàn quốc về tiến độ giải ngân; thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phát triển giá trị kinh tế rừng, chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng các loại cây công nghiệp khác; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, quyết liệt, nhất là tại 16 xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2015... UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của ngành nông nghiệp thời gian qua, đặc biệt là trong chỉ đạo các đơn vị, địa phương, cũng như tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo công tác phòng, chống hạn hán vụ Hè - Thu 2015.
Bên cạnh những thành quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành của ngành nông nghiệp trong 7 tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, điển hình là: triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp kết quả đạt được còn khiêm tốn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa thực sự mạnh, diện tích cánh đồng lớn còn thấp; chăn nuôi quy mô nhỏ vẫn phổ biến, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và mất an toàn vệ sinh thực phẩm, dễ bùng phát dịch bệnh; giá trị kinh tế của rừng trồng còn thấp, chưa phát triển được các cơ sở sản xuất sản phẩm lâm nghiệp qua chế biến sâu; công tác chuyển đổi hợp tác xã nông nghiệp còn chậm, cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn chưa có định hướng rõ ràng, tỷ lệ cơ giới hóa còn thấp; tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới còn chậm so với yêu cầu; đào tạo ngành nghề nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu…
Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015, chuẩn bị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, UBND tỉnh yêu cầu ngành nông nghiệp, các sở, ngành liên quan tiếp tục bám sát những mặt công tác trọng tâm để chỉ đạo, phát huy những mặt tốt, khắc phục tồn tại, hạn chế, ngoài những nhiệm vụ đã nêu trong Báo cáo, cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Về triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014 - 2020:
Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổng kết, rà soát các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản… từ đó có kế hoạch nhân rộng những mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đã thành công; đồng thời nghiên cứu, thử nghiệm những mô hình, tiến bộ kỹ thuật mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và năng lực sản xuất của người nông dân để áp dụng, nhân rộng một cách mạnh mẽ trong năm 2016 (chọn 2-3 mô hình tiêu biểu đẻ xây dựng kế hoạch nhân rộng.
Tăng cường nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và bà con nông dân đẩy mạnh chuyển đổi giống, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng ưu tiên phát triển những cây, con có năng suất, chất lượng, giá trị cao, phù hợp với điều kiện đất đai, nhu cầu thị trường và thị hiếu của người tiêu dùng.
Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cánh đồng lớn đối với các loại cây trồng. Chủ động làm việc với các doanh nghiệp, các địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai cánh đồng lớn với quy mô lớn hơn trong năm 2016. Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm, giảm tỷ trọng sản phẩm thô, tăng tỷ trọng các sản phẩm nông nghiệp đã qua chế biến, tập trung xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chất lượng trên địa bàn.
Phối hợp với UBND huyện Lệ Thủy chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nông dân giảm diện tích sản xuất lúa tái sinh trên địa bàn huyện để có điều kiện áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, đặc biệt là khâu thu hoạch.
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh về chủ trương, định hướng phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 và những năm tiếp theo.
Về chăn nuôi:
Rà soát, điều chỉnh cơ cấu đàn phù hợp với tình hình thực tế, nghiên cứu ưu tiên phát triển những giống vật nuôi chất lượng cao, có thị trường tiêu thụ tốt, tập trung chỉ đạo để cải tạo chất lượng đàn.
Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các trại sản xuất giống chăn nuôi, cây ăn quả, thủy sản, tham mưu UBND tỉnh phương hướng đầu tư hiệu quả.
Về lâm nghiệp:
Tập trung nâng cao giá trị rừng, nghiên cứu, chuyển đổi các diện tích rừng có giá trị kinh tế thấp; phát triển ngành lâm nghiệp theo hướng tăng cường chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm.
Rà soát, điều chỉnh kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng phù hợp với quy hoạch 03 loại rừng đã được phê duyệt.
Về thủy sản:
Rà soát, xây dựng kế hoạch nhân rộng những mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả cao trong phát triển kinh tế thủy sản.
Chú trọng khai thác diện tích mặt nước ngọt, khuyến khích người dân nuôi trồng các loại thủy sản nước ngọt. Sở có phương án cụ thể …. Nuôi cá nước ngọt từ 2016 - 2020.
Rà soát, đánh giá tình hình thực tế để tham mưu UBND tỉnh chủ trương, định hướng đối với phát triển nuôi tôm mặn lợ trong thời gian tới.
Về thủy lợi:
Khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại để đưa vào vận hành khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu cá Roòn ngay trong năm 2015. Nhân sự quản lý, vận hành Khu neo đậu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí từ biên chế hiện tại của Sở.
Về lao động và ngành nghề nông thôn:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương chuẩn bị nội dung, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để tổ chức Hội nghị về ngành nghề nông thôn.
2. Các sở, ngành, đơn vị liên quan
a. Sở Tài chính: Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí khuyến nông trong dự toán ngân sách năm 2016 để phù hợp với tình hình thực tế.
b. Sở Khoa học và Công nghệ: Rà soát các đề tài nghiên cứu phục vụ nông nghiệp, nông thôn có tính cấp thiết, tính ứng dụng cao, có khả năng đưa vào thực tiễn để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện.
c. Sở Công thương: Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ trên cơ sở quy định hiện hành của Pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh.
d. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho các chủ tàu thực hiện Nghị định 67.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện.

Mai Anh

 

[Trở về]