Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả các xã thực hiện xây dựng Nông thôn mới 2020 
 Năm 2020, toàn tỉnh có 14 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (10 xã tỉnh chỉ đạo, 01 xã Trung Hóa trong năm 2019 chưa đạt và 03 xã Tân Hóa, Nhân Trạch, Quảng Sơn các huyện đăng ký thêm). Riêng xã Quảng Đông tiêu chí số 19 không thể hoàn thành trong năm nên UBND huyện Quảng Trạch đã có công văn số 800/UBND ngày 8/9/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020 trong đó đăng ký xã Liên Trường thay cho xã Quảng Đông.
 Xác định mục tiêu đề ra, cuối năm 2019, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã phân công các sở, ngành phối hợp với UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các xã. Các Sở đã trực tiếp làm việc với các huyện, thị xã và các xã để nắm bắt tình hình và cùng với xã rà soát mức độ đạt được của từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch thực hiện, phương án huy động nguồn lực; bố trí lồng ghép nguồn vốn của đơn vị để hỗ trợ các xã. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, Văn phòng Điều phối tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện của các xã, tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện; quan tâm bố trí nguồn vốn cho các xã này ở mức tối đa theo quy định. Đến nay, có 04 xã đã nộp hồ sơ về VPĐP tỉnh, gồm: Trung Hóa - huyện Minh Hóa; Đức Hóa, Thuận Hóa - huyện Tuyên Hóa; Quảng Lộc - TX. Ba Đồn; có 04 xã đã nộp hồ sơ về VPĐP huyện, gồm: Sen Thủy - huyện Lệ Thủy; Lý Trạch, Nhân Trạch - huyện Bố Trạch; Hải Ninh - huyện Quảng Ninh; Các xã còn lại (06 xã) đang gấp rút làm hồ sơ thủ tục và triển khai các hạng mục còn lại, trong đó: Xã An Ninh đã đạt 19/19 tiêu chí, hiện đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để gửi về VPĐP huyện; xã Xuân Hóa, Tân Hóa còn tiêu chí Trường học; xã Phú Định còn tiêu chí Trường học và Cơ sở vật chất văn hóa; xã Liên Trường còn tiêu chí Quy hoạch và Trường học; xã Quảng Sơn còn tiêu chí Văn hóa và Cơ sở vật chất văn hóa.
Trong thời gian tới các xã còn lại cần phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các tiêu chí còn lại; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục công nhận, trình UBND huyện ngay khi hoàn thành Bộ tiêu chí. Văn phòng Điều phối các huyện, thị xã khẩn trương thẩm định hồ sơ cấp xã và nộp hồ sơ về tỉnh theo đúng thời gian quy định.


VP Điểu phối NTM

[Trở về]