Bản in     Gởi bài viết  
Kết quả triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 của tỉnh Quảng Bình 
 Năm 2020- năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2015-2020, Chương trình MTQG xây dựng NTM triển khai thực hiện trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thời tiết diễn biến bất thường, nắng hạn kéo dài, lũ lụt lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự hỗ trợ giúp đỡ của Trung ương và các tỉnh bạn, đặc biệt sự cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn của người dân, tình hình triển khai chương trình nông thôn mới của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Nhiều chỉ tiêu vượt mức Trung ương đề ra, cụ thể: Bình quân tiêu chí/xã là 16,8 tiêu chí tăng 0,7 tiêu chí so với năm 2019; vượt 0,2 tiêu chí/xã (Trung ương quy định: 16,5 tiêu chí/xã). Số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 81 xã, đạt 63,3%, vượt 4,3% (Trung ương quy định: 59%). Số xã dưới 10 tiêu chí chỉ còn 6,3% (mục tiêu Trung ương dưới 25%).
 Các xã đăng ký đạt xã nông thôn mới trong năm 2020 đều có quyết tâm cao. Mặc dù triển khai thực hiện trong điều kiện mưa lũ kéo dài nhưng đã nỗ lực cố gắng để hoàn thành tiến độ và nộp hồ sơ về VPĐP tỉnh theo đúng thời gian đề ra. Một số huyện chủ động đăng ký thêm xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Các xã đạt chuẩn đã chủ động xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Phong trào khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đã được các địa phương quan tâm thực hiện, nhiều địa phương chủ động ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, góp phần thúc đẩy nông thôn mới đi vào thực chất, nâng cao chất lượng và khẳng định vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được quan tâm, nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao được đưa vào thực hiện.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các địa phương còn khá lớn; trong khi nhiều xã đã chuyển sang giai đoạn nâng chất, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, thì một số xã có số tiêu chí đạt rất thấp (chỉ đạt 06-07 tiêu chí). Tiến độ thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu trong xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương còn chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra.
Trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục đổi mới sự chỉ đạo, điều hành để đảm bảo thực hiện Chương trình thực chất, có hiệu quả; rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tập trung rà soát, đánh giá lại, khôi phục, giữ vững các tiêu chí về nông thôn mới, kể cả nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao; tiếp tục triển khai mạnh mẽ CTMTQG XDNTM, hướng vào các nội dung thực sự thiết thực, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Chỉ đạo duy trì, cập nhật các tiêu chí theo quy định mới, có kế hoạch và lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân; đẩy mạnh các giải pháp huy động và đa dạng hóa các nguồn vốn, phát huy được nội lực và sự đóng góp của nhân dân trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình...


Văn phòng Điều phối NTM

[Trở về]