Bản in     Gởi bài viết  
Lịch giao ban tháng 07/2017 

 LỊCH GIAO BAN CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Tháng 7 năm 2017
 
         
Căn cứ Chương trình công tác năm 2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT, lịch giao ban và hội ý công tác tuần như sau:
 
1. Tuần thứ nhất: Giao ban tháng: thứ Ba, ngày 04/7/2017
Thành phần:                  + Lãnh đạo Sở
                             + Đại diện TV Đảng uỷ
                             + Chủ tịch CĐ ngành
                             + Trưởng các phòng thuộc Sở.
                             + Thủ trưởng các đơn vị, Ban QLDA thuộc Sở, Công ty TNHH 1 thành viên KTCT Thuỷ lợi, Công ty CP TCT Nông nghiệp QB.
Nội dung: Rà soát công việc của tháng 6; triển khai nhiệm vụ tháng7.
 
2. Tuần thứ hai : Hội ý công tác tuần vào thứ Hai, ngày 10/7/2017
Thành phần                   + Lãnh đạo Sở
                             + Trưởng các phòng thuộc Sở, Phó trưởng phòng KH-TC Sở.
Nội dung: Rà soát công việc của tuần trước, triển khai nhiệm vụ trong tuần.
 
3. Tuần thứ ba :  Hội ý công tác tuần vàothứ Hai, ngày 17/7/2017
Thành phần                   + Lãnh đạo Sở
                              + Trưởng các phòng thuộc Sở, Phó trưởng phòng KH-TC Sở.
Nội dung: Rà soát công việc của tuần trước, triển khai nhiệm vụ trong tuần.
 
4. Tuần thứ tư :   Hội ý công tác tuần vào Hai, ngày 24/7/2017
Thành phần                   + Lãnh đạo Sở
                              + Trưởng các phòng thuộc Sở, Phó trưởng phòng KH-TC Sở.
Nội dung: Rà soát công việc của tuần trước, triển khai nhiệm vụ trong tuần.
 
 
Thời gian:   - Giao ban tháng bắt đầu vào lúc 7h45
                              - Hội ý công tác tuần bắt đầu vào lúc 8h
 
          Lãnh đạo và chuyên viên giúp việc liên quan của phòng KH-TC được dự giao ban tháng và hội ý công tác tuần.
          Trong hội ý công tác tuần nếu xét thấy cần thiết phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo sở sẽ triệu tập một số đơn vị liên quan tham gia.
 
          Quá trình thực hiện nếu có thay đổi sẽ thông báo cụ thể cho các phòng ban, đơn vị ./.
[Trở về]