Bản in     Gởi bài viết  
Lịch giao ban tháng 01/2018 

 LỊCH GIAO BAN CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Tháng 01 năm 2018


Căn cứ Chương trình công tác năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT, lịch giao ban và hội ý công tác tuần như sau:

1. Tuần thứ nhất: Giao ban tháng: thứ Ba, ngày 02/01/2018
Thành phần: + Lãnh đạo Sở
+ Đại diện TV Đảng uỷ
+ Chủ tịch CĐ ngành
+ Trưởng các phòng thuộc Sở.
+ Thủ trưởng các đơn vị, Ban QLDA thuộc Sở, Công ty TNHH 1 thành viên KTCT Thuỷ lợi, Công ty CP TCT Nông nghiệp QB.
Nội dung: Rà soát công việc của tháng 12/2017; triển khai nhiệm vụ tháng 01/2018.

2. Tuần thứ hai: Hội ý công tác tuần vào thứ Hai, ngày 15/01/2018
Thành phần + Lãnh đạo Sở
+ Trưởng các phòng thuộc Sở, Phó trưởng phòng KH-TC Sở.
Nội dung: Rà soát công việc của tuần trước, triển khai nhiệm vụ trong tuần.

 

Thời gian: - Giao ban tháng bắt đầu vào lúc 7h45
- Hội ý công tác tuần bắt đầu vào lúc 8h

Lãnh đạo và chuyên viên giúp việc liên quan của phòng KH-TC được dự giao ban tháng và hội ý công tác tuần.
Trong hội ý công tác tuần nếu xét thấy cần thiết phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo sở sẽ triệu tập một số đơn vị liên quan tham gia.

Quá trình thực hiện nếu có thay đổi sẽ thông báo cụ thể cho các phòng ban, đơn vị ./.

 

[Trở về]