Bản in     Gởi bài viết  
Lịch giao ban tháng 06/2019 

 LỊCH GIAO BAN CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Tháng 6 năm 2019
 
 
Căn cứ Chương trình công tác năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT, lịch giao ban và hội ý công tác tháng, tuần như sau: 
 
1. Tuần thứ nhất: Giao ban tháng: Thứ Hai, ngày 10/6/2019
Thành phần:          + Lãnh đạo Sở
                               + Đại diện TV Đảng uỷ
                               + Chủ tịch CĐ ngành
                               + Trưởng các phòng thuộc Sở.
                               + Thủ trưởng các đơn vị, Ban QLDA thuộc Sở, Công ty TNHH 1 thành viên KTCT Thuỷ lợi, Công ty CP TCT Nông nghiệp QB.
Nội dung: Rà soát công việc của tháng 5; triển khai nhiệm vụ tháng 6. 
 
2. Tuần thứ hai:    Hội ý công tác tuần vào thứ Hai, ngày 17/6/2019
Thành phần           + Lãnh đạo Sở
                                + Trưởng các phòng thuộc Sở, Phó trưởng phòng KH-TC Sở.
Nội dung: Rà soát công việc của tuần trước, triển khai nhiệm vụ trong tuần.
 
 
Thời gian:               - Giao ban tháng bắt đầu vào lúc 7h45
                               - Hội ý công tác tuần bắt đầu vào lúc 8h
     
           Trong hội ý công tác tuần nếu xét thấy cần thiết phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, Lãnh đạo Sở sẽ triệu tập một số đơn vị liên quan tham gia.
           Ngoài thời gian trên, tùy theo công việc có thể tổ chức các cuộc hội ý khác.
 
           Quá trình thực hiện nếu có thay đổi sẽ thông báo cụ thể cho các phòng ban, đơn vị ./.
 
 
 
Nơi nhận                                                        SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Các đơn vị, DA liên quan.
[Trở về]