Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 02/9 - 06/9 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 02/9 đến ngày 06/9/2019)   
               
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 02/09
 
Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9
Thứ 3
Ngày 03/09
Sáng
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9.
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết ngày 04/9.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với Công an tỉnh về Dự án Rào Nan.
- Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 04/09
Sáng
- Anh Khoa: Dự họp tại Tỉnh ủy
- Anh Minh: Kiểm tra tình hình thu hoạch lúa Hè Thu tại 02 huyện Quảng Ninh và Bố Trạch (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi).
- Anh Lợi: Họp BQL Dự án tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Phòng họp Sở.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
05/09
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Dự họp với các ngành về rà soát quy hoạch 3 loại rừng (Chi cục Kiểm lâm chuẩn bị nội dung làm việc, phòng KHTC tham mưu Giấy mời).
Chiều
- Anh Khoa: 14h30 Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành.
- Anh Minh: Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Nghị định 210 về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tại Công ty CP Long Giang Thịnh (phòng KH-TC cùng đi).
- Anh Lợi: Họp thẩm định cải hoán tàu cá tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng dự).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 06/09
Sáng
- Anh Khoa: Dự họp phiên thường kỳ UBND tỉnh tháng 8.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: 14h Dự họp tại Tỉnh ủy
[Trở về]