Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 04/12 - 09/12 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 04/12 đến ngày 09/12/2017)  
                                                                                                                           
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 04/12
Sáng
Lãnh đạo Sở họp giao ban công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với Sở Tài chính về phân bổ kinh phí khắc phục bão số 10 tại Phòng họp Sở.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 14h Dự họp tại UBND tỉnh.
Thứ 3
Ngày 05/12
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Công ty CP Việt Trung (phòng KH-TC, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư cùng đi).
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Kiểm tra dịch bệnh tại huyện Quảng Ninh (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi: Họp Hội đồng bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển tại UBND tỉnh (Chi cục Thủy sản, Chi cục QLCL NLSTS cùng dự).
- Anh Ánh: 14h Dự họp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Thứ 4
Ngày 06/12
Sáng
- Anh Khoa: Dự kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII đến hết ngày 08/12.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 5
Ngày
07/12
Sáng
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với Hội Làm vườn tỉnh.
Thứ 6
Ngày 08/12
Sáng
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
 
Thứ 7
Ngày 09/12
 
- Anh Khoa: Đi cơ sở.
[Trở về]