Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 05/10 - 10/10 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày
05/10
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10.
Thứ 3
Ngày
06/10
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: 8h Dự họp về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án điện triển khai trên địa bàn tỉnh tại UBND tỉnh.
- Anh Lợi: 8h Dự Hội nghị trực tuyến tại Công an tỉnh.
Chiều
- Anh Minh: Họp về triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh tại UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: 14h Dự Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 - 2020 tại Công an tỉnh.
Thứ 4
Ngày
 07/10
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với Chi cục PTNT và Văn phòng Điều phối NTM (phòng TC-CB, KH-TC cùng dự).
- Anh Dũng: 8h Dự họp tại Sở Công thương.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi công tác tại Hà Nội dự Hội nghị Xây dựng chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đến hết ngày 08/10.
Thứ 5
Ngày
08/10
Sáng
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị bàn giao nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc từ BQL Rừng PH Động Châu và BQL Rừng PH ven biển Nam QB về BQL Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong tại UBND Lệ Thủy.
- Anh Dũng: 8h Dự Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống, giảm nhẹ thiên tai năm 2020 tại Trường Đại học QB.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày
09/10
Sáng
- Anh Minh: Làm việc với Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư (phòng TC-CB, KH-TC, KHCNMT&HTQT cùng dự).
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Đi kiểm tra các mô hình (phòng KHCNMT & HTQT, Trung tâm KN-KN cùng đi).
Thứ 7
Ngày
10/10
 
- Anh Minh: Đi kiểm tra công trình.
[Trở về]