Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 05/8 - 10/8 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 05/8 đến ngày 10/8/2019)   
 
                       
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 05/08
Sáng
- Anh Khoa: Dự họp BCS Đảng UBND tỉnh.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
Lãnh đạo Sở giao ban công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8.
- Anh Lợi: 14h30 Đi thăm thân nhân ngư dân tàu cá mất liên lạc trên biển tại thị xã Ba Đồn cùng UBND tỉnh.
Thứ 3
Ngày 06/08
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành về phương án bảo vệ thi công.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: 8h Dự họp tỉnh Tỉnh ủy.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 8h Họp đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban chỉ đạo 389 tại UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Đi nghiệm thu mô hình khuyến nông.
- Anh Lợi: Họp BCH Hội Thủy sản.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 07/08
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Họp về cho vay đóng tàu theo Nghị định 67 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT.
Chiều
- Anh Khoa: Dự họp tại UBND tỉnh về Dự án Rào Nan (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng dự).
- Anh Dũng: 15h Dự Hội nghị Tổng kết công tác PCTT và TKCN của Sở năm 2018 tại phòng họp Sở.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 5
Ngày
08/08
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị Tỉnh ủy.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh:Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Họp BCĐ vệ sinh an toàn thực phẩm tại Sở Y tế.
Chiều
- Anh Khoa: Kiểm tra chương trình MTQG XD Nông thôn mới tại huyện Minh Hóa cung UBND tỉnh (Văn phòng Điều phối NTM, Chi cục Thủy lợi cùng đi).
- Anh Dũng: Dự Hội nghị thẩm định Dự án sửa chữa đê kè Quảng Trung, Quảng Tiên.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Dự họp về đề nghị của Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình tại Phòng họp Sở (Chi cục Kiểm lâm, phòng KH-TC cùng dự và tham mưu Giấy mời).
Thứ 6
Ngày 09/08
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc tại UBND tỉnh về Dự án Khu cứu hộ động vật.
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình BQLDA ĐTXD Ngành (phòng QLXDCT cùng đi).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 7
Ngày 10/08
 
- Anh Khoa: 7h Kiểm tra sức khỏe định kỳ theo Giấy mời của Ban BVCSSK cán bộ.
[Trở về]