Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 09/7 - 13/7 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 09/7 đến ngày 13/7/2018)                                                                 
                            
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 09/07
Sáng
- Anh Khoa, Anh Dũng: Làm việc với Thị ủy Ba Đồn về Dự án Thủy lợi Rào Nan.
- Anh Minh: Làm việc với Nhà máy xử lý rác thải tại xã Lý Trạch cùng Tỉnh ủy.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: 15h Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 14h Họp bàn giải pháp PCCCR trên địa bàn tỉnh tại Chi cục Kiểm lâm (phòng KH-TC cùng dự).
Thứ 3
Ngày 10/07
Sáng
- Anh Khoa: Kiểm tra thực địa đường Quảng Sơn đi Cao Quảng (BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi và bố trí xe).
- Anh Dũng: Làm việc với UBND huyện Quảng Ninh về đề án Nước sạch (Chi cục Thủy lợi cùng đi).
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: 8h30 Kiểm tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng liên quan đến Dự án công trình Thủy điện La Trọng tại UBND xã Trọng Hóa (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm cùng đi và bố trí xe).
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra sản xuất.
Thứ 4
Ngày 11/07
Sáng
- Anh Khoa: Dự kỳ họp HĐND tỉnh đến hết ngày 13/7.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Minh: Kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu tại huyện Bố Trạch (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi và bố trí xe).
Thứ 5
Ngày
12/07
Sáng
- Anh Dũng: 8h Dự họp về thủy lợi phí tại Sở Tài chính (Chi cục Thủy lợi cùng dự).
- Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 13/07
Sáng
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Làm việc tại BQL Cảng cá Nhật Lệ (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản, Chi cục QLCL NLSTS cùng dự).
[Trở về]