Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 18/02 - 22/02 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 18/02 đến ngày 22/02/2019)    
                                       
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 18/02
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về báo cáo Dự án Rào Nan.
Thứ 3
Ngày 19/02
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với BQLDA ĐTXD Ngành về các công trình phụ trợ Dự án Rào Nan.
- Anh Dũng: 8h30 Đi kiểm tra thực địa Cụm hồ chứa nước huyện Tuyên Hóa cả ngày (phòng QLXDCT cùng đi).
- Anh Minh: Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cả ngày (Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng đi và bố trí xe).
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: Giải trình Chính sách Nông nghiệp với UBND tỉnh.
- Anh Lợi: Thăm ngư dân bị tai nạn trên biển (Công đoàn Ngành, Chi cục Thủy sản cùng đi).
- Anh Ánh: Làm việc với UBND xã Ngư Thủy Nam về tình hình thực hiện Chương trình MTQG XD Nông thôn mới (phòng KH-TC, Chi cục Thủy lợi, Văn phòng Điều phối cùng dự).
Thứ 4
Ngày 20/02
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa: 14h Làm việc với Văn phòng Điều phối NTM.
- Anh Lợi: Họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở.
Thứ 5
Ngày
21/02
Sáng
- Anh Khoa: Dự họp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Kiểm tra sản xuất vụ Đông Xuân cả ngày (Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi và bố trí xe).
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
Lãnh đạo Sở dự Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019 tại Hội trường tầng 6.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình Hạ tầng Vùng NTTS Bắc Nam sông Gianh (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
- Anh Lợi: Dự họp tại Hà Nội đến hết ngày 22/02 (Chi cục QLCL NLSTS cùng đi).
Thứ 6
Ngày 22/02
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc Đoàn Kinh tế quốc phòng 79 - Binh đoàn 15 cả ngày (phòng KH-TC, KHCNMT & HTQT cùng đi).
Chiều
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình Cảng cá Nhật Lệ, Kè sông biển Nhật Lệ (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).

 

[Trở về]