Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 25/12 - 29/12 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 25/12 đến ngày 29/12/2017)  
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 25/12
Sáng
- Anh Khoa, Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: Đi công tác tại Thái Lan đến hết ngày 25/12.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Tham gia nghiệm thu các hạng mục hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và cơ giới hóa tại huyện Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới.
Chiều
- Anh Khoa: Họp thẩm định các xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017 tại Phòng họp Sở.
- Anh Dũng: Họp thẩm định thiết kế Kênh thoát lũ Nhà máy nhiệt điện Hòn La tại Chi cục Thủy lợi.
- Anh Ánh: Tham gia nghiệm thu các hạng mục hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và cơ giới hóa tại huyện Quảng Trạch.
Thứ 3
Ngày 26/12
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc với Viện Khoa học thủy lợi về Dự án thoát lũ Phong Nha (Chi cục Thủy lợi cùng dự).
- Anh Minh: 8h30 Dự Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa Đông Xuân 2017 - 2018 tại Sở Thông tin và Truyền thông.
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Ánh: Dự họp Ban chỉ đạo 389 của tỉnh.
Chiều
- Anh Khoa: 14h Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở tại Phòng họp tầng 2 (Thành phần theo Giấy mời).
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Họp Hội đồng bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển tại UBND tỉnh (Chi cục Thủy sản, Chi cục QLCL NLSTS cùng dự).
Thứ 4
Ngày 27/12
Sáng
- Anh Khoa: Làm việc với Sở Tài chính
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh: 8h Dự Hội nghị Tổng kết nhiệm vu Quốc phòng - An ninh năm 2017 tại UBND tỉnh.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc với Sở Nội vụ.
- Anh Dũng: Dự Hội nghị QLNN về báo chí tại Sở Thông tin và Truyền thông.
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi: Kiểm tra vị trí xây dựng các bến từ các nguồn đền bù của Formosa (phòng KH-TC, Chi cục Thủy sản cùng đi).
Thứ 5
Ngày
28/12
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Ánh: Kiểm tra công tác bảo vệ rừng tại huyện Lệ Thủy và làm việc với Lâm trường Khe Giữa cả ngày (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm Lệ Thủy cùng đi và bố trí xe).
Chiều
 
Thứ 6
Ngày 29/12
Sáng
- Anh Khoa: Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ cả ngày.
- Anh Dũng, Anh Minh: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Lợi: Kiểm tra mô hình quản lý chất lượng NLTS (phòng KH-TC, Chi cục QLCL NLSTS cùng đi và bố trí xe).
- Anh Ánh: Họp về triển khai Dự án FLC tại UBND tỉnh.
[Trở về]