Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 25/6 - 29/6 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

(Từ ngày 25/6 đến ngày 29/6/2018)                                                                 
                        
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 25/06
Sáng
Lãnh đạo Sở hội ý công tác tuần.
- Anh Dũng: Nghỉ phép đến hết ngày 27/6.
Chiều
- Anh Khoa: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Minh, Anh Lợi, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 3
Ngày 26/06
Sáng
- Anh Khoa: Dự làm việc tại Thanh tra tỉnh.
- Anh Minh, Anh Ánh: 8h Họp về việc thanh lý rừng trồng cao su của Công ty TNHH MTV Bắc Quảng Bình tại Phòng họp Sở (phòng KH-TC, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng dự).
- Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Minh: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ Sở.
- Anh Lợi: Làm việc với BQL Cảng cá Sông Gianh.
- Anh Ánh: Kiểm tra tình hình an toàn đập trước mùa mưa bão cũng UBND tỉnh (phòng QLXDCT, Chi cục Thủy lợi cùng đi).
Thứ 4
Ngày 27/06
Sáng
- Anh Khoa, Anh Ánh: Họp thông qua quy hoạch 3 loại rừng tại Phòng họp Sở (Chi cục Kiểm lâm tham mưu Giấy mời).
- Anh Minh, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Khoa: Đi kiểm tra sản xuất.
- Anh Ánh: 14h Dự họp tại HĐND tỉnh (Chi cục PTNT, Văn phòng Điều phối NTM cùng dự).
Thứ 5
Ngày
28/06
Sáng
- Anh Khoa: Đi công tác đến hết sáng ngày 29/6.
- Anh Dũng, Anh Lợi: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Dự họp HĐND tỉnh.
- Anh Ánh: Dự làm việc với Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình về công tác QLBVR cùng UBND tỉnh.
Chiều
- Anh Minh, Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 29/06
Sáng
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Minh: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW7, khóa XII của Đảng.
- Anh Lợi: Đi kiểm tra tình hình khai thác, nuôi trồng thủy sản cả ngày.
- Anh Ánh: Làm việc tại cơ quan.
Chiều
- Anh Khoa, Anh Minh, Anh Ánh: Họp thông qua Đề án mỗi xã một sản phẩm tại Phòng họp Sở (Chi cục PTNT tham mưu Giấy mời).
[Trở về]