Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở trong tuần từ 26/7 - 30/7 
 
THỨ NGÀY
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
Thứ 2
Ngày 26/7
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Làm việc với Truyền hình Quân đội nhân dân về công tác phòng chống thiên tai.
Thứ 3
Ngày 27/7
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Lợi, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: Đi thăm đoàn viên Công đoàn có người thân là liệt sỹ và Chốt kiểm dịch Bắc Quảng Bình.
Chiều
- Anh Minh: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.
- Anh Dũng: Đi kiểm tra công trình Rào Nan (phòng QLXDCT, BQLDA ĐTXD Ngành cùng đi).
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 4
Ngày 28/7
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hạp: 8h Đi kiểm tra thực địa cùng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cả ngày.
Chiều
- Anh Minh: Họp BCH Hội Nông dân tỉnh.
Thứ 5
Ngày 29/7
Sáng
Lãnh đạo Sở họp về công tác tổ chức cán bộ.
Chiều
- Anh Minh: 14h Họp về việc thực hiện các quy định của pháp luật về trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại Thanh tra tỉnh (phòng KHTC, Chi cục Kiểm lâm cùng dự).
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Hiệp, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan.
Thứ 6
Ngày 30/7
Sáng
- Anh Minh: Làm việc tại cơ quan.
- Anh Dũng, Anh Lợi, Anh Hạp: Làm việc tại cơ quan cả ngày.
- Anh Hiệp: Làm việc với Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư và kiểm tra một số mô hình khuyến nông (phòng KHTC, KHCNMT&HTQT cùng dự).
Chiều
- Anh Minh: Đi kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu (phòng KHCNMT & HTQT, Chi cục Trồng trọt và BVTV cùng đi).
- Anh Hiệp: Làm việc tại cơ quan.
[Trở về]