Bản in     Gởi bài viết  
Một số lưu ý về đóng mới, cải hoán tàu cá và cấp phép khai thác thủy sản theo Luật thủy sản năm 2017 
 Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019, bao gồm 09 chương, 105 điều Luật quy định về hoạt động thủy sản; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản hoặc có liên quan đến hoạt động thủy sản; quản lý nhà nước về thủy sản. Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã ban hành 08 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Luật Thủy sản 2017 có quy định một số điểm lưu ý như sau:
- Tàu có kích thước từ 12m trở lên phải được đăng kiểm và cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.
- Tàu cá được cấp phép khai thác thủy sản thì được cấp phép khai thác theo vùng, nghề khai thác, theo loài và hạn ngạch giấy phép được Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp cho địa phương. Tất cả các tàu cá đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá (mua ngoại tỉnh) trên biển phải được UBND cấp tỉnh chấp thuận.
Ngoài ra, Luật thủy sản 2017 còn quy định về quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Theo đó, người dân, hội, hiệp hội… tham gia cùng với chính quyền cơ sở quản lý hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
                                                                                 Lê Văn Kha
[Trở về]