Bản in     Gởi bài viết  
Năm 2017, chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

 Thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) được chú trọng đã góp phần đưa chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; đồng thời qua đó nâng cao nhận thức của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành về vai trò, vị trí và trách nhiệm đối với công tác đào tạo nghề cho LĐNT; thực hiện đúng phân công, phân cấp, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) tỉnh Quảng Bình đến năm 2020”, ngày 22/5/2017, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 879/KH-UBND tỉnh về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017.

 

Hiện nay, số LĐNT toàn tỉnh học nghề 13.623 người, trong đó cao đẳng 740 người, trung cấp 2.283 người, sơ cấp 5.600 người và học dưới 03 tháng 5.000 người, tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2017 đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề toàn tỉnh lên 41%; hàng năm, hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng 5.000 người, với 2.500 người học nghề nông nghiệp, 2.500 người học nghề phi nông nghiệp; có từ 80% số người sau học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng năng suất, thu nhập cao hơn. Ngoài ra, Đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp cho 160 lượt người; cán bộ, công chức cấp xã 240 lượt người.

Bên cảnh đó, năm 2017, tỉnh sẽ hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng cho 5.000 người tại các huyện: Tuyên Hóa 550 người, thành phố Đồng Hới 650 người, Quảng Trạch 700 người, Lệ Thủy 600 người, Minh Hóa 600 người, Quảng Ninh 550 người, Bố Trạch 700 người.

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tập trung đào tạo nghề nông nghiệp phục vụ hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất công nghệ cao và an sinh xã hội nông thôn ở địa phương; hỗ trợ đào tạo nghề phi nông nghiệp nhằm phát triển công nghiệp phụ trợ, đào tạo theo vị trí việc làm tại doanh nghiệp, làng nghề; chú trọng đào tạo nghề cho người khuyết tật và dự báo được nơi làm việc, mức thu nhập của người lao động sau học nghề; giới thiệu những mô hình hay, gương điển hình sau khi học nghề xong để nhân rộng học tập, đặc biệt là người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, thanh niên, người hoàn thành xong án phạt tù, lao động nữ; tăng cường công tác tư vấn cho người LĐNT, phân luồng đối tượng, tuổi đời, trình độ học vấn trong việc lựa chọn nghề học và có điều kiện làm nghề sau khi học…

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]