Bản in     Gởi bài viết  
Năm 2018, Quảng Bình được giao chỉ tiêu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng là 2.500 người 
  Đó là thông tin tại Quyết định số 755/QĐ-BNN-KTHT ngày 05/3/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao dộng nông thôn năm 2018.
 Theo đó, mục tiêu năm 2018, cả nước sẽ hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn được 287.175 người. Cụ thể: Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn có trình độ sơ cấp và dưới dưới 03 tháng 207.175 người, trong đó các địa phương 200.675 người (bao gồm hỗ trợ đào tạo từ ngân sách Nhà nước và các doanh nghiệp, các tổ chức tự đào tạo), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức đoàn thể 6.500 người; đào tạo nghề nông nghiệp trình độ trung cấp và cao đẳng 80.000 người; sau đào tạo, ít nhất 80% số người học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn. Riêng tỉnh Quảng Bình được giao chỉ tiêu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng là 2.500 người.

Đối tượng đào tạo là lao động trong các doanh nghiệp nông nghiệp, lao động thực hiện các chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thành viên hợp tác xã, trang trại tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi ngành hàng; lao động thực hiện Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 và lao động ở các vùng khó khăn. Hình thức đào tạo là “bắt tay chỉ việc”, đào tạo tại nơi sản xuất, tại các thôn, bản, xã, lấy thực hành là chính.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố căn cứ vào Kế hoạch triển khai thực hiện theo đúng chủ trương, đạt chỉ tiêu đề ra và nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]