Bản in     Gởi bài viết  
Nhìn lại công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 

 Thời gian qua, công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và trong hành động của các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội và người lao động. Bước đầu đã góp phần phát triển nguồn nhân lực nông thôn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở địa bàn nông thôn. Tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn để công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đi vào thực chất và hiệu quả.

 Theo đánh giá, hoạt động dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn (LĐNT) ngày càng được triển khai đúng hướng và bước đầu đạt một số hiệu quả, số LĐNT được hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp ngày càng tăng lên, đặc biệt tạo cơ hội cho nhiều người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật, dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo được học nghề và có việc làm, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề toàn tỉnh lên 35,9%. Tổng số LĐNT được hỗ trợ học nghề theo Đề án 1956 giai đoạn 2010-2016 là 11.880 người, tuy nhiên so với mục tiêu đề ra chỉ mới đạt 57,95%.
Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác triển khai đôi lúc còn thiếu kịp thời, chưa chặt chẽ, chậm phân cấp trong quản lý, sử dụng kinh phí dạy nghề cho cấp huyện. Phương thức đào tạo thiếu linh hoạt, chương trình, tài liệu đào tạo còn nặng về lý thuyết, chưa đáp ứng kịp với sự thay đổi của khoa học công nghệ trong nông nghiệp. Những năm đầu triển khai thực hiện Đề án 1956, việc thống kê, nắm bắt nhu cầu học nghề và xác định thế mạnh của địa phương chưa hợp lý dẫn đến đào tạo nghề tràn lan theo nhu cầu của người học mà chưa thực sự gắn với quy hoạch phát triển nông nghiệp của từng địa phương; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan chưa thực sự nhuần nhuyễn và kịp thời, công tác tuyên truyền, tư vấn chưa thật tốt nên người lao động chưa nắm vững các quy định của Đề án; Một số lao động nông thôn còn trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, có hỗ trợ tiền đào tạo, tiền ăn, tiền đi lại mới tham gia học nghề; đối tượng học nghề nông nghiệp chủ yếu từ 35 tuổi trở lên nên ít nhiều có tâm lý ngần ngại, sợ gặp khó khăn khi tham gia học nghề...
Để công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn phát huy được hiệu quả, trong thời gian tới cần phải gắn đào tạo nghề nông nghiệp với các chương trình, dự án về phát triển nông nghiệp để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của từng địa bàn và gắn công tác đào tạo nghề nông nghiệp với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Trong giai đoạn 2017-2020, tỉnh ta đã ban hành kế hoạch đào tạo cho 10.000 lao động học nghề nông nghiệp. Riêng năm 2017 sẽ tiến hành đào tạo nghề nông nghiệp cho 2.500 lao động với kinh phí hỗ trợ dự kiến khoảng hơn 1.600 triệu đồng.
Giải pháp đặt ra là cần phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; rà soát, hoàn thiện các chính sách, quy định, quy hoạch, kế hoạch phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động dạy nghề cho LĐNT; đưa chỉ tiêu đào tạo nghề nói chung và chỉ tiêu đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT vào mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về dạy nghề nông nghiệp, dạy nghề cho LĐNT, tư vấn học nghề, nhu cầu tuyển dụng lao động sau đào tạo nghề bằng nhiều phương pháp, hình thức đa dạng, phù hợp đối với từng đối tượng người lao động; đổi mới phương thức tổ chức đào tạo, tập trung triển khai nhân rộng các mô hình dạy nghề đã thực hiện có hiệu quả, mô hình liên kết dạy nghề, giải quyết việc làm giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, đồng thời kiên quyết không tổ chức dạy nghề và học khi người lao động không dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập với việc làm có được sau khi học. Chủ động cân đối, bố trí ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện hỗ trợ LĐNT học nghề, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các trung tâm GD-DN cấp huyện; đồng thời tiếp tục rà soát danh mục nghề đào tạo cho LĐNT, bảo đảm các nghề đào tạo phù hợp với quy hoạch xây dựng tổng thể nông thôn mới, nhu cầu sử dụng lao động theo từng vị trí việc làm của doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, cần xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy nghề nông nghiệp cho LĐNT; tiếp tục khuyến khích kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, thợ giỏi, nông dân sản xuất giỏi, nghệ nhân tham gia dạy nghề và truyền nghề cho LĐNT; rà soát để đào tạo chuyển đổi nghề cho giáo viên cơ hữu dạy nghề tại các Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề cấp huyện phù hợp với các ngành, nghề đăng ký đào tạo; đồng thời đổi mới nội dung chương trình, giáo trình đào tạo nghề cho LĐNT theo hướng tích hợp kiến thức, kỹ năng, nhất là kỹ năng thực hành và làm việc theo nhóm; tăng cường giáo dục tác phong làm việc chuyên nghiệp, phẩm chất đạo đức để hình thành năng lực nghề nghiệp, nhân cách cho người học; tiếp tục biên soạn và ban hành một số chương trình dạy trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng để áp dụng chung trên địa bàn tỉnh...


Nguyễn Quốc Tuấn
Chi cục Phát triển nông thôn

[Trở về]