Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
 Xác định công nghệ cao là khâu đột phá, tạo động lực để người sản xuất đẩy mạnh đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, tăng năng suất lao động, thời gian qua, các cấp, các ngành đã chú trọng triển khai thực hiện cơ chế, chính sách của Nhà nước về phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC và bước đầu thu được những kết quả tích cực.
 Đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 52 cơ sở được cấp Giấy chứng nhận VietGAP, HACCP, gồm 35 cơ sở trồng trọt, 14 cơ sở chăn nuôi, 01 cơ sở nuôi trồng và 02 cơ sở sơ chế, chế biến thủy sản cung cấp cho thị trường hơn 4.000 tấn sản phẩm rau, thịt, thủy sản an toàn; 13 cơ sở/20 sản phẩm được Chứng nhận sản xuất theo chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn; hỗ trợ xây dựng hệ thống tem truy xuất nguồn gốc QRCode cho 40 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm với 90 sản phẩm nông, lâm, thủy sản, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho 14 sản phẩm.
Bên cạnh đó, từ nguồn vốn ngân sách, lồng ghép với các chương trình, dự án về nông nghiệp CNC, nguồn hỗ trợ hợp pháp khác, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo, thực hiện mô hình nông nghiệp, trong đó chú trọng ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC. Trong năm, đã triển khai thực hiện 55 mô hình, 03 nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới. Cụ thể hỗ trợ xây dựng 10 nhà màng sản xuất rau, quả; thực hiện mô hình ứng dụng giống mới, kỹ thuật canh tác mới như mô hình phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa hiệu quả thấp và vùng đất gò đồi, diện tích trồng cao su kém hiệu quả sang các cây trồng khác (trồng cây có múi kết hợp sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây cam, bưởi, mít ruột đỏ; cây gai xanh, cây mạch môn, cây chà là trên cát)... bước đầu mang lại hiệu quả.
Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 112 cơ sở sản xuất có ứng dụng các CNC ở các mức độ khác nhau, tăng 82 cơ sở so với cùng kỳ, trong đó trồng trọt 48 cơ sở, chăn nuôi 49 cơ sở, thủy sản 11 cơ sở và lâm nghiệp 04 cơ sở, đặc biệt có 52 cơ sở đã được chứng nhận VietGap hoặc an toàn thực phẩm.
Tuy nhiên, việc phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC chưa thực sự trở thành phong trào và có sự tác động mạnh mẽ để góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối tượng sản xuất nông nghiệp CNC không đa dạng, sản phẩm chưa có sức cạnh tranh cao, chưa có nhiều sản phẩm mới, mang tính đặc thù, độc đáo, có giá trị kinh tế so với sản xuất truyền thống. Mức độ ứng dụng công nghệ còn hạn chế (mới chỉ đạt mức 2.0), nông nghiệp vẫn là nền sản xuất thô, công nghệ chỉ áp dụng một khâu nhỏ hoặc một công đoạn trong quá trình nên chưa đáp ứng về yêu cầu năng suất, chất lượng…
Năm 2022, toàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch số 481/KH-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC giai đoạn 2020 - 2025, trong đó các địa phương rà soát quỹ đất, thực hiện dồn điền đổi thửa, tích tụ đất nông nghiệp để bố trí vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC, trên cơ sở đó hỗ trợ xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu cần thiết về điện, nước, đường giao thông… tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến đầu tư thực hiện dự án phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tính tất yếu của sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC gắn với Chương trình chuyển đổi số của Chính phủ, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo điều kiện thuận lợi trong giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC trên một số đối tượng cây trồng, vật nuôi có lợi thế.
Ngoài ra, các địa phương tiếp tục truyền thông, quảng bá, giới thiệu, đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển nông ngiệp ứng dụng CNC; đẩy mạnh xúc tiến thương mại; kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện công nghệ hướng đến đạt chuẩn doanh nghiệp CNC theo tiêu chí quy định; làm hồ sơ đề nghị được chứng nhận là doanh nghiệp ứng dụng CNC…

Tỉnh Quảng Bình đầu tư phát triển công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp


Đại Chung

[Trở về]