Bản in     Gởi bài viết  
Phát huy hiệu quả khai thác tổng hợp các đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tin có hình 
 Để phát huy hiệu quả khai thác tổng hợp các đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh, ngày 05/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 490/KH-UBND về việc rà soát công năng, nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả khai thác tổng hợp, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập, hồ chứa thủy lợi.
 Mục đích của Kế hoạch là xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát công năng, nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả khai thác tổng hợp, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời là cơ sở để đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập, phát huy hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của các hồ chứa thủy lợi.

Theo đó, trong quý II, III/năm 2021, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình được giao quản lý khai thác đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung, đó là: Thu thập tài liệu liên quan đến công trình về quy mô, nhiệm vụ công trình, tài liệu thiết kế, quá trình sửa chữa nâng cấp, công tác quản lý, khai thác…; thu thập tài liệu dân sinh, kinh tế, xã hội trong vùng về dân sinh, kinh tế - xã hội trong vùng có công trình đầu mối và hưởng lợi, chịu tác động của hồ chứa thủy lợi; đánh giá tiềm năng đầu tư phát triển kinh tế và khai thác bền vững hồ chứa thủy lợi; rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng diện tích mặt nước, vùng bán ngập của hồ chứa thủy lợi; lập báo cáo đánh giá tiềm năng khai thác của hồ chứa như quy mô, nhiệm vụ, khả năng giảm lũ cho hạ du, khả năng tích trữ nguồn nước phục vụ sản xuất, dân sinh, hiện trạng sử dụng mặt nước, vùng bán ngập, tài liệu liên quan; đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình vùng hạ du, đồng thời phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nội dung công việc gắn với trách nhiệm, phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc; thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả…

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

[Trở về]