Bản in     Gởi bài viết  
Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
 Ngày 01/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 523/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 Chiến lược hướng tới mục tiêu tổng quát, đó là: Xây dựng ngành Lâm nghiệp thực sự trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật, phát huy tiềm năng của rừng góp phần vào bảo vệ môi trường, an ninh nguồn nước, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai… đa dạng hóa các dịch vụ phát triển rừng tạo việc làm cho người lao động có thêm thu nhập đảm bảo cuộc sống, giữ vững an ninh - quốc phòng, thực hiện thành công các mục tiêu Quốc gia về phát triển rừng bền vững.

Cùng với đó, Chiến lược cũng đề ra mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 5,0 - 5,5%/năm; năm 2030, trồng rừng sản xuất đạt khoảng 340.000 ha/năm; đến năm 2025, giá trị thu nhập từ rừng trồng sản xuất tăng 1,5 lần và đến năm 2030 tăng 02 lần/đơn vị diện tích so với năm 2020; mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số làm lâm nghiệp năm 2025 tăng trên 2 lần so với năm 2020…

Để đạt được kết quả đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đưa ra một số giải pháp như: Phấn đấu đóng góp của khoa học công nghệ vào giá trị tăng trưởng ngành Lâm nghiệp đạt 30%; xây dựng kết cấu hạ tầng lâm nghiệp đồng bộ, hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và dịch vụ logistics; phát triển các hình thức liên kết giữa các thành phần kinh tế, kinh tế hợp tác, kinh tế chia sẻ trong lâm nghiệp; phát triển sản xuất kinh doanh đa dạng, gắn trồng rừng với công nghiệp chế biến và thương mại lâm sản theo chuỗi giá trị; phục hồi rừng tự nhiên bằng các biện pháp, xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung, nuôi dưỡng và làm giàu rừng; phát triển nông, lâm kết hợp, lâm sản ngoài gỗ theo hướng phát triển hàng hóa; xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án trồng 01 tỷ cây xanh nhằm mục đích vừa cung cấp gỗ và nguyên liệu cho sản xuất và tiêu dùng vừa phòng hộ bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan tại đô thị, nông thôn và các nơi công cộng… góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình


[Trở về]